Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (ODN: www.odn.zgora.pl), w latach 2019-21, był partnerem Wydawnictwa MERIDIAN w realizacji cyklu warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii, historii i wos oraz studentów kierunków nauczycielskich geografii wyższych uczelni z terenu całego kraju. Tematyka warsztatów obejmowała wykorzystanie zasobów platformy MERIDIAN Prime, a w szczególności interaktywnych map i plansz oraz multimediów platformy w nauczaniu i uczeniu się. Warsztaty metodyczne prowadzono w wersji stacjonarnej i zdalnej wskazując na możliwości wykorzystania platformy w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego. Wydawnictwo udostępniło uczestnikom warsztatów platformę nieodpłatnie, do przetestowania w okresie promocyjnym. Opinie nauczycieli na temat przydatności zasobów platformy były bardzo dobre.
Konsultanci ODN uczestniczyli z wraz z Wydawnictwem w regionalnych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych problemom współczesnej edukacji, zorganizowanych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (PTDE). W rezultacie udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyka Edukacyjna opracowano i udostępniono w otwartych zasobach PTDE publikację popularyzującą zdobyte w trakcie warsztatów metodycznych doświadczenia:
A. Ławiński 2020; O potrzebie konstruowania zadań dla uczniów z wykorzystaniem map cyfrowych i platform cyfrowych (http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=766)
Współpraca ODN z Wydawnictwem MERIDIAN Prime przyczyniła się znacząco do rozwoju oferty programowej ośrodka, w warunkach wzrostu zapotrzebowania nauczycieli na formy prezentujące możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zasoby platformy MERIDIAN Prime mogą okazać się szczególnie przydatne w warunkach nauczania hybrydowego i zdalnego.