Multimedialny geograficzny atlas świata jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych, papierowych atlasów używanych w szkole. Różnorodna tematyka map pozwala na realizowanie podstawy programowej, a także zachęca do samodzielnego eksplorowania i poznawania świata przez ucznia. Ilustracje oraz proste podpisy, skojarzone z usytuowaniem miejsca na mapie, powodują łatwe zapamiętanie.

Wprowadzenie multimedialnego atlasu świata do szkół, z możliwością kopiowania, także na domowe komputery uczniów, daje szansę rzeczywistego „wyrównywania szans” uczniów ze wszystkich środowisk, przynajmniej w zakresie edukacji geograficznej. Popieram projekt umożliwienia korzystania z niego w szkołach województwa pomorskiego.