NOWA MAPA ŚCIENNA W DZIALE:

GEOGRAFIA

Degradacja środowiska w Polsce

Kolejna z serii map wydawnictwa Meridian poświęconych problematyce szeroko pojętej ekologii: postępującej eksploatacji i degradacji środowiska z jednej strony oraz prób ochrony bioróżnorodności z drugiej.

Publikacja przedstawia aktualny stan wielokierunkowej degradacji biosfery w Polsce spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

Mapa główna ukazuje ogólny poziom degradacji środowiska naturalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stanu lasów (obszary drzewostanu zdrowego i uszkodzonego). Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie rejonów najmocniej zdegradowanych oraz lokalizacje ośrodków przemysłowych i miejskich powodujących największe obciążenia zanieczyszczeniami pyłowymi,  gazowymi, a także ściekami płynnymi. Obok tych danych mapa pokazuje równocześnie najcenniejsze przyrodniczo obszary kraju, objęte szczególnymi formami ochrony, takie jak parki narodowe, ostoje ramsarskie, Rezerwaty Biosfery MaB oraz obiekty wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Mapki pomocnicze poświęcone są tematyce zanieczyszczeń wód i atmosfery:

  1. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH – mapa pokazuje stan czystości wód powierzchniowych (rzek, jezior i strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego) w pięciu klasach jakościowych.
  2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA PYŁAMI ZAWIESZONYMI PM10 i PM2,5 – mapa pokazuje zanieczyszczenie atmosfery w Polsce pyłami zawieszonymi składający się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów oraz2,5 mikrometra. Stan na 2016 rok.
  3. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA BENZO[A]PIRENEM i OZONEM TROPOSFERYCZNYM (O3) – mapa pokazuje zanieczyszczenie atmosfery w Polsce benzo[a]pirenem (niezwykle toksycznym wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym o działaniu rakotwórczym i mutagennym) oraz ozonem troposferycznym (odmianą alotropową tlenu negatywnie wpływającą na zdrowie ludzi, szczególnie na układ oddechowy). Stan na 2016 rok.
MR-GE-34-Degradacja-srodowiska-w-Polsce

Na przestrzeni ostatnich parunastu lat mogliśmy zaobserwować sporo pozytywnych tendencji zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, głównie wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi pochodzącymi z funduszy unijnych. Nastąpiła znacząca i widoczna poprawa czystości wód powierzchniowych oraz duże zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

Niestety nie dotyczy to jakości powietrza w polskich miastach, która dramatycznie pogorsza się z roku na rok. Polska stanowi czarną wyspę na tle pozostałych państw europejskich, doczekała się także niezbyt chlubnego przydomka “Chiny Europy”. Największy problem występuje w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 (składających się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów oraz 2,5 mikrometra).

Według danych KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) procesy spalania poza przemysłem, głównie gospodarstwa domowe, odpowiadają za niemal 86% emisji węglowodorów aromatycznych, w tym szczególnie toksycznego benzo[a]pirenu o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Drugim źródłem są procesy produkcyjne, głównie produkcja koksu (11%). Transport drogowy odpowiada za niespełna 2% emisji tych związków.

Mapa Degradacja środowiska w Polsce dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm (opcjonalnie 200 cm x 150 cm), a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

Z mapy można również korzystać w wersji interaktywnej. Wchodzi ona w skład MULTIMEDIALNEGO ATLASU DO GEOGRAFII – POLSKA I PRZYRODA WOKÓŁ NAS.

01.01.2018r